Klimaatlas

På DMI udvikler vi et Klimaatlas for at ruste kommunerne til fremtidens ekstreme vejr. Klimaatlasset vil indeholde data om fremtidige ændringer i vejret på kommuneniveau og vil dække hele Danmark. DMI har fået en bevilling på 27,2 millioner kroner over en fireårig periode til at udarbejde Klimaatlasset.

Kommunerne kan bruge det fælles datasæt til at planlægge deres klimatilpasningsindsatser, så de hverken under- eller overdimensioneres. Klimaatlasset forventes at være tilgængeligt online for kommunerne i efteråret 2019 i en grundlæggende form, hvorefter det videreudvikles og opdateres løbende. 

Data om fremtidigt dansk klima

Klimaatlasset vil indeholde datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod i det fremtidige danske klima. Data vil omfatte, hvor meget vandstanden vil stige, hyppighed og størrelse af stormfloder, skybrud og tørke.

Vi udarbejder Klimaatlasset på baggrund af DMI’s egne data, internationale samarbejder og viden fra FN’s globale klimarapport, der offentliggøres med jævne mellemrum. Vi vil udregne klimaparametrene samlet på kommune-, vandoplands- og kyststrækningsniveau. Det er dog ikke muligt at kortlægge fremtidige klimaændringer på meget lokal skala, for eksempel bydel eller grundejerforening.

Data relevant for mange brancher

Foruden kommunerne og deres klimasikringsindsats er data fra Klimaatlasset relevant for de mange aktører i samfundet, der har behov for at planlægge med en lang tidshorisont. Det er for eksempel regionerne, infrastruktur, forsyningerne, landbruget, forsikringsbranchen, større virksomheder og rådgivende ingeniører. 

Hvad kan Klimaatlasset sige noget om?

Klimaatlasset leverer ét samlet datagrundlag om fremtidens nedbør, indtil det rammer overfladen, og havvand, indtil det rammer kysten. Klimaatlasset vil ikke i sig selv kunne fortælle noget om effekterne af vandet, der rammer kommunen, da data om for eksempel grundvandsspejl, kloakering, afværgeforanstaltninger og andre lokale forhold ikke er registreret i Klimaatlasset. En videre effektanalyse skal derfor udarbejdes efterfølgende på baggrund af bl.a. data fra Klimaatlasset og lokalspecifikke forhold.